[ 19. September 2019 ]

DEGEM News – BERLIN – Sept. 20 / 7 pm / km28 / DUMPF EDITION – SEGMOD CD RELEASE AND TALK

Von: Straebel | UdK Berlin
Datum: Mon, 16 Sep 2019
Betreff: [ak-discourse] Sept. 20 / 7 pm / km28 / DUMPF EDITION – SEGMOD CD RELEASE AND TALK

Click for more info:
https://degemnewsplus.blogspot.com/2019/09/sept-20-7-pm-km28-dumpf-edition-segmod.html