[ 30. November 2009 ]

KARLSRUHE – ZKM, Giga-Hertz-Preis + Walter-Fink-Preis

From: Presse | ZKM Karlsruhe presse@zkm.de

Freitag+Samstag, 27.+28.11.2009
Giga-Hertz-Preis 2009 für elektronische Musik
und Walter-Fink-Preis des ZKM für Tanz, elektronische Musik und Medien
Konzerte, Tanzperformance und Preisverleihung im ZKM Karlsruhe